Pravila nagradne igre Moj najljubši

Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre »Moj najljubši«, ki se bo odvijala na spletni strani www.maremico.si, je podjetje Maremico d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Pravila določajo način prirejanja nagradne igre z namenom nagrajevanja sodelujočih in promocije izdelkov spletne trgovine www.maremico.si.

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je izvajanje promocije za spletno trgovino www.maremico.si ter blagovne znamke Leticia, my7, Bella Donna in kolekcijo posteljnine Bombažne sanje.

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se začne 4. 6. 2020 in se zaključi 30. 6. 2020 ob 24:00.

Pogoji in način za sodelovanje v nagradni igri

Udeleženci nagradne igre so lahko polnoletne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da udeleženec sprejme ta Pravila nagradne igre »Moj najljubši«.

Sodelujete lahko v času trajanja nagradne igre med 4. in 30. 6. do 24:00 ure. To storite tako, da na spletni strani www.maremico.si/moj-najljubsi glasujete za en izdelek. Žrebanje nagrad bo 1. 7. ob 14ih v prostoru podjetja.
V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre in njihovi ožji družinski člani ter osebe zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo te nagradne igre.
Udeleženec od trenutka, ko svoj glas odda in potrdi pogoje nagradne igre, sodeluje v nagradnem žrebanju. Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat.

Pravila sodelovanja v nagradni igri

Za sodelovanje v nagradni igri ni potreben nakup izdelkov organizatorja nagradne igre. Potrebni pa so naslednji podatki: ime, priimek ter elektronski naslov.

V nagradni igri lahko sodelujete le enkrat (en e-naslov, en glas). V kolikor boste z istim e-naslovom sodelovali večkrat, gre v žrebanje zadnji oddani odgovor.

Vsebina nagradne igre, časovni razpored žrebanj in nagrade

Nagradna igra vabi obiskovalce h glasovanju enega izdelka. Na voljo so štirje izdelki, glasovati mora le za enega. Tistega, ki si ga želi, ki ga potrebuje in ga morda z žrebom dobi brezplačno.
Nagrajenec prejme tisti izdelek, za katerega je glasoval.

Možne nagrade:

  • podporna blazina my7 v barvi po izbiri iz zaloge.
  • rjuha Bella Donna, dimenzija in barva po izbiri iz zaloge.
  • posteljnina 140 x 200 iz kolekcije Bombažne sanje (v kompletu 2 seta – na voljo posteljnina Sahara, Maestral, Jutranja rosa, Cikcak, Flamingo).
  • vzglavnik Leticia, velikost po izbiri

Žrebanje nagrajencev in objava podatkov

V nagradni igri se upoštevajo vsi sodelujoči, ki do roka oddajo svoj glas enemu od izdelkov, ki so del nagradne igre »Moj najljubši« in ki so prikazani na spletni strani. Nagrajenec bo določen z žrebom, ki ga bomo snemali (ne bomo oddajali v živo). Imena uporabnikov bodo zapisana na kupončke, te pa se bo premešalo v bobnu za žreb. Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorja nagradne igre pod nadzorom dvočlanske komisije. Komisija bo iz bobna izžrebala 4 nagrajence, ki jih bomo po zaključenem žrebu objavili na spletni strani Spalnega centra Maremico ter jih o prejemu nagrade obvestili po elektronski pošti.

Po končanem žrebanju bo komisija sestavila zapisnik o poteku oz. izidu žrebanja. Žrebanje je dokončno, pritožba ni možna. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake (nečitljivost podatkov) oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.

Če nagrajenec v zahtevanem roku prevzema nagrade ne potrdi, od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade ter jo lahko po istem postopku izroči izžrebanim rezervam – če se tako odloči.

Obveznosti nagrajenca

Po prejemu obvestila, mora nagrajenec svoje podatke za pošiljanje nagrade (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada) poslati organizatorju nagradne igre v roku 3 dni od dneva obvestila o prejemu nagrade. Hkrati tudi izbere karakteristike dobljene nagrade, ko nagrada to omogoča: barva, velikost … Če se v roku 3 dni ne javi organizatorju in ne posreduje potrebnih podatkov, se nagrade ne podeli in se šteje, da se nagrajenec nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Ta tudi nima pravice do kakršnega koli drugega nadomestila.
Sodelujoči, ki prejme nagrado nad vrednostjo 42€ z DDV, je po zakonu davčni zavezanec, zato je dolžan posredovati podatek o svoji davčni številki in kraju davčnega urada.
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel.
Šele ko organizator prejme vse podatke (ime, priimek, naslov, hišna številka, pošta in kraj, davčna številka in kraj davčnega urada), se šteje, da se nagrajenec strinja s prevzemom nagrade.

Davki

Skladno z Zakonom o dohodnini ter Zakonom o davčnem postopku mora nagrajenec za prevzem nagrade v vrednosti nad 42€ z DDV organizatorju predložiti na vpogled osebni dokument in posredovati davčno številko ter kraj davčnega urada. Organizator bo od nagrade obračunal in plačal akontacijo davka od osebnih prejemkov v skladu z veljavnimi predpisi. Izžrebancem se po Zakonu o dohodnini bruto vrednost nagrade všteva v davčno osnovo. Organizator nagradne igre bo izračunal akontacijo dohodnine in davčni odtegljaj odtegnil hkrati z obračunom drugega dohodka v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitne druge davčne obveznosti bremenijo nagrajence.
Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti, ki izhajajo iz teh pravil do nagrajenca.

Kršitve pravil

Če se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri. Če se kršitve izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

Varstvo osebnih podatkov

Organizator z osebnimi podatki ravna skrbno in jih obdeluje skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov.
Organizator nagradne igre zbira samo osebne podatke o nagrajencu za potrebe izročitve nagrade (ime, priimek, naslov), davčne namene (plačilo akontacije dohodnine) in evidence o dobitnikih nagradnih iger.
S sodelovanjem v nagradni igri nagrajenec organizatorju izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov (ime, priimek) na Facebook strani nagradne igre in v avdio, foto ter video materialu organizatorja z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja in prevzema nagrade.

Organizator bo osebne podatke hranil in varoval na primeren način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij nepooblaščenim osebam. Organizator se hkrati zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez pridobitve predhodne privolitve nagrajenca, razen pogodbenim obdelovalcem, ki zanj izvajajo podporo poslovnim procesom: npr. priprava in pošiljanje nagrade. Ti bodo podatke obdelovali izključno v imenu in za račun organizatorja, kot bi jih obdeloval sam.

Udeleženec ima glede svojih zbranih in obdelovanih osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov pravico do:
• dostopa (tudi prepisa in kopiranja),
• popravka netočnih ali dopolnitve nepopolnih podatkov,
• izbrisa,
• omejitve obdelave,
• ugovora in
• prenosljivosti osebnih podatkov.

Svoje pravice uveljavlja z vložitvijo zahtevka pri organizatorju na e-poštni naslov prodaja@maremico.si ali prek telefonske številke 01 5610 900.

Nagrajenec ima tudi pravico do pritožbe pri organizatorju in pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). Osebni podatki nagrajencev se ne bodo uporabljali za namen neposrednega trženja.

Organizator bo osebne podatke nagrajencev hranil in varoval, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih posredovanj podatkov nepooblaščenim osebam na način.

Osebni podatki nagrajencev se bodo hranili zakonsko določen čas za računovodske in davčne namene.

Objava pravil nagradne igre

Udeleženci nagradne igre s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

Omejitev odgovornosti organizatorja

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih, da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre, da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali se tudi po obvestilu nagrajencev nihče ne odzove za prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

Končne določbe

Organizator ne odgovarja za primer sodelovanja v nagradni igri z napačnimi podatki ter tudi ne za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad.
Organizator ne odgovarja za morebitne posledice nastale ob uporabi/koriščenju nagrad. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki s strani javnosti.

O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal na spletni strani z nagradno igro in v teh pravilih. Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

  • nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev,
  • nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,
  • kakršne koli neželene posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri,
  • kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.
    Organizator si pridružuje pravico, da sodelujočega, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražni, žaljiv ali kakršen koli drug neprimeren govor, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejetja in je objavljen na spletni strani nagradne igre. Na vpogled je na voljo tudi na sedežu organizatorja.
V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

Maremico d.o.o.
Šlandrova ulica 4
1231 Ljubljana

Ljubljana, 3. 6. 2020